Dược học - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:              Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

                            (History of Vietnamese Communist Party)

Tên học phần:             Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

                            (History of Vietnamese Communist Party)

Bộ môn giảng dạy chính:                Lý luận chính trị                  

Bộ môn phối hợp:                           Không       

Đào tạo trình độ:                            Đại học

Ngành học:                                    Dược học

Định hướng:                                     

Loại học phần:                               Bắt buộc

Số tín chỉ:                                         02  

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):30 tiết

Lý thuyết: 21 tiết

Seminar: 9 tiết

Các học phần tiên quyết:                Triết học Mác- Lênin; Kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tư tưởng Hồ Chí Minh

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

            Học phần cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam (1920 - 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945), trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975), trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tố quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới (1975 -  nay).

   3. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

3.1. Chuyên cần (10%): 

Điểm danh trên lớp:

  • Tham dự đầy đủ           : 10 điểm
  • Tham dự 80 – <100%  : 8 điểm
  • Tham dự  < 80%         : 0 điểm và không được tham gia thi hết học phần.

3.2. Thực hành/ Seminar (30%): 

Tổ chức Seminar theo nhóm: Chấm điểm theo thang điểm 10, điểm cuối cùng là điểm trung bình chung các bài Seminar

3.3. Thi hết học phần (60%): 

  • Hình thức: Bài thi tự luận theo thang điểm 10
  • Thời gian: 60 phút
  • Không sử dụng tài liệu


06-12-2022

45 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL