Công nghệ sinh học - Triết học Mác - Lênin

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                                                Triết học Mác - Lênin

                                                            (Philosophy of Marxism - Leninism)

Tên học phần:                                               Triết học Mác - Lênin

                                                            (Philosophy of Marxism - Leninism)                              

Mã học phần:                                               

Bộ môn giảng dạy chính:                Lý luận chính trị      

Bộ môn phối hợp:                           Không

Đào tạo trình độ:                            Đại học

Ngành học:                                    Công nghệ sinh học

Định hướng:                                     

Loại học phần:                               Bắt buộc

Số tín chỉ:                                         03

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số: 45 tiết

Lý thuyết: 33 tiết

Seminar: 12 tiết

Các học phần tiên quyết:    Không           

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

            Triết học Mác - Lênin gồm 3 chương, cung cấp cho sinh viên thế giới quan và phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và thực tiễn trên cơ sở nghiên cứu những nguyên lý, quy luật, phạm trù của chủ nghĩa duy vật biện chứng và những quy luật, những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử và triết học về bản chất con người.

   3. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

3.1. Chuyên cần (10%): 

Điểm danh trên lớp:

  • Tham dự đầy đủ           : 10 điểm
  • Tham dự 80 – <100%  : 8 điểm
  • Tham dự  < 80%           : 0 điểm và không được tham gia thi hết học phần.

3.2. Thực hành/ Seminar (30%): 

Tổ chức Seminar theo nhóm: Chấm điểm theo thang điểm 10, điểm cuối cùng là điểm trung bình chung các bài Seminar

3.3. Thi hết học phần (60%): 

  • Hình thức: Bài thi tự luận theo thang điểm 10
  • Thời gian: 90  phút
  • Không được sử dụng tài liệu


07-12-2022

81 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL