GT7. Phục vụ cộng đồng và các lĩnh vực khác

- Tham gia các hội đồng bảo vệ Dược sĩ đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ dược học, hóa học, sinh học; và một số hội đồng nghiệm thu sách, đề tài cấp cơ sở trong và ngoài trường, đề tài cấp bộ, cấp quốc gia.

- Tham gia phản biện cho một số tạp chí chuyên ngành như Tạp chí Y dược học (trước đây là Tạp chí Dược học), Tạp chí Hóa học, Tạp chí Nghiên cứu dược và thông tin thuốc, Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, Tạp chí Dược liệu.

- Hướng dẫn sinh viên, học viên rèn luyện kỹ năng làm thực nghiệm khoa học, tìm kiếm, xử lý thông tin, viết bài trong lĩnh vực kỹ thuật hóa dược.

- Hướng dẫn sinh viên đi tham quan và học hỏi tại các nhà máy sản xuất dược phẩm.

- Tham gia/hướng dẫn báo cáo hội nghị khoa học trong nước và quốc tế về Dược học, Hóa học và tham gia tổ chức một số hội nghị, hội thảo khoa học định kỳ của Hội Hóa dược Việt Nam.


CNHD - 25-11-2022

62 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL

Bình luận