LỊCH THỰC TẬP TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH THỰC TẬP TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC

 

Buổi

Tổ

Nội dung

GV hướng dẫn 1

GV hướng dẫn 2

Ngày

Năm (10/9)

S

Nhóm 2

Bài 5: Tư vấn SDT trên BN ngoại trú: xây dựng tờ PIL (online)

ThS. Dương Khánh Linh

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

C

Nhóm 4

ThS. Dương Khánh Linh

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Sáu (11/9)

C

Nhóm 1

ThS. Dương Khánh Linh

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Bảy (12/9)

S

Nhóm 3

ThS. Dương Khánh Linh

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Tuần 6: 14-19/9

 

 

   

Thứ

Buổi

Tổ

Nội dung

GV hướng dẫn 1

GV hướng dẫn 2

Ngày

Hai (14/9)

S

Nhóm 3

Bài 6: Tư vấn SDT trên BN ngoại trú: Bệnh tim mạch

ThS. Nguyễn Hữu Duy

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

C (ca 1)

Nhóm 2

ThS. Nguyễn Hữu Duy

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

C (ca 2)

Nhóm 4

ThS. Nguyễn Hữu Duy

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Ba (15/9)

S

Nhóm 1

Bài 6: Tư vấn SDT trên BN ngoại trú: Bệnh tim mạch

ThS. Nguyễn Hữu Duy

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

C (ca 1)

Nhóm 4

Bài 7: Tư vấn SDT trên BN ngoại trú: Bệnh chuyển hóa

ThS. Dương Khánh Linh

ThS. Nguyễn Thị Thảo

C (ca 2)

Nhóm 2

ThS. Dương Khánh Linh

ThS. Nguyễn Thị Thảo

Tư (16/9)

C (ca 1)

Nhóm 3

ThS. Dương Khánh Linh

ThS. Nguyễn Thị Thảo

C (ca 2)

Nhóm 1

ThS. Dương Khánh Linh

ThS. Nguyễn Thị Thảo

Năm (17/9)

S

Nhóm 2

Bài 8: Tư vấn SDT trên BN ngoại trú: Bệnh hô hấp

ThS. Dương Khánh Linh

TS. Nguyễn Tứ Sơn

C

Nhóm 4

ThS. Dương Khánh Linh

TS. Nguyễn Tứ Sơn

Sáu (18/9)

C

Nhóm 1

ThS. Dương Khánh Linh

TS. Nguyễn Tứ Sơn

Bảy (19/9)

S

Nhóm 3

ThS. Dương Khánh Linh

TS. Nguyễn Tứ Sơn

 


15-11-2022

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL