Thực hành phân tích, đánh giá sử dụng thuốc - Trình độ dược sĩ chuyên khoa II

1.Thời lượng (số tín chỉ): 3 tín chỉ (135 giờ thực tế tại cơ sở )

Số giờ: Lý thuyết: 0 Thực hành:0 Thực tế:  135 (tương ứng 4 tuần thực tế)

2.Bộ môn phụ trách: BmônDượclâm sàng

3.Mô tả học phần:

Môn học cung cấp các kỹ năng cơ bản trong việc triển khai các phân tích, đánh giá sử dụng thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh, một trong những nhiệm vụ chung của dược sĩ lâm sàng.

4.Mục tiêu học tập của học phần:

Thực hành được việc phân tích, đánh giá sử dụng thuốc tại cơ sở khám chữa bệnh.

5.Học phần tiên quyết: không​


28-11-2017

43 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL