Dược lâm sàng - Hệ đại học văn bằng hai

Tên môn học: Dược lâm sàng (Clinical Pharmacy)

Tên học phần: Dược lâm sàng (Clinical Pharmacy)

Bộ môn giảng dạy chính: Dược lâm sàng

Bộ môn phối hợp: Không

Đối tượng giảng dạy: Sinh viên Đại học hệ văn bằng hai

Số tín chỉ: 04 (tương đương 06 ĐVHT)

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

66

42

10

0

14

1. Mục tiêu môn học/ học phần:

Sau khi học xong môn học này, học viên có khả năng vận dụng kiến thức đã học để:

- Đánh giá được việc kê đơn hợp lý theo cá thể trên cơ sở những khác biệt về sinh lý và bệnh lý.

- Hướng dẫn được bệnh nhân sử dụng thuốc hợp lý

2. Học phần tiên quyết:

Bệnh học, Dược lý

3. Mô tả môn học/ học phần:

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức đại cương về dược lâm sàng và các kiến thức về sử dụng một số nhóm thuốc quan trọng. Bên cạnh đó, sinh viên được học về cách sử dụng một số dạng bào chế đặc biệt, phân tích sử dụng thuốc trong đơn thuốc/bệnh án và cách tra cứu thông tin sau đó tư vấn phù hợp với các đối tượng bệnh nhân đặc biệt.​


28-11-2017

33 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL