Dược lâm sàng - Hệ đại học liên thông từ cao đẳng

Tên môn học: Dược lâm sàng (Clinical Pharmacy)

Tên học phần: Dược lâm sàng (Clinical Pharmacy)

Bộ môn giảng dạy chính: Dược lâm sàng

Bộ môn phối hợp: Không

Đối tượng giảng dạy: SV ĐH hệ liên thông từ cao đẳng

Số tín chỉ: 03 (tương đương 04 ĐVHT)

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

46

22

10

0

14

1. Mục tiêu môn học/ học phần:

Sau khi học xong môn học này, học viên có khả năng vận dụng kiến thức đã học để:

- Đánh giá được việc kê đơn hợp lý theo cá thể trên cơ sở những khác biệt về sinh lý và bệnh lý.

- Hướng dẫn được bệnh nhân sử dụng thuốc hợp lý

2. Học phần tiên quyết:

Bệnh học, Dược lý

3. Mô tả môn học/ học phần:

Học phần này bổ sung, cập nhật cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực sử dụng thuốc hợp lý. Bên cạnh đó, sinh viên được học về cách sử dụng một số dạng bào chế đặc biệt, phân tích sử dụng thuốc trong đơn thuốc/bệnh án và cách tra cứu thông tin sau đó tư vấn phù hợp với các đối tượng bệnh nhân đặc biệt.​


28-11-2017

28 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL