Đánh giá và quản lý tương tác thuốc - Trình độ thạc sĩ

1.Mã số học phần: LS203

2.Thời lượng (số tín chỉ): 1 tín chỉ

Số giờ: 15 Lý thuyết: 11 Thực hành: 4 Seminar: 0

3. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Dược lâm sàng

4. Mô tả học phần:

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản trong đánh giá, quản lý, giảm thiểu tương tác thuốc bất lợi trên lâm sàng, đồng thời cung cấp các kỹ năng giúp tìm kiếm thông tin, đánh giá và quản lý tương tác trên lâm sàng.

5. Mục tiêu học phần:

1.Trình bày được các kiến thức sử dụng trong đánh giá và quản lý tương tác thuốc bất lợi.

2.Sử dụng được các cơ sở dữ liệu về tương tác thuốc để giải quyết các tình huống lâm sàng cụ thể.

6. Học phần tiên quyết: Không​


28-11-2017

34 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL