Chuyển hóa thuốc - Trình độ tiến sĩ

1. Mã số học phần: TSDLS21

2. Thời lượng: 2 tín chỉ

Số giờ: 30 Lý thuyết: 30

Thực hành: 0

Seminar: 0

3. Bộ môn phụ trách:

Bộ môn Dược lâm sàng.

4. Mô tả học phần:

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về chuyển hóa thuốc và ứng dụng các kiến thức này để giải quyết các vấn đề lâm sàng liên quan.

5. Mục tiêu học tập của học phần:

1.Hệ thống hóa được kiến thức về các con đường chuyển hóa thuốc, cơ chế phân tử của các phản ứng chuyển hóa thuốc, các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển hóa thuốc.

2.Vận dụng được các kiến thức về chuyển hóa thuốc để giải quyết các vấn đề lâm sàng có liên quan.

6. Học phần tiên quyết: Không.​


28-11-2017

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL