Chương trình tiến sĩ-Phương pháp tổng quan hệ thống y văn về sử dụng thuốc trong điều trị

​Tên môn học: Phương pháp tổng quan hệ thống y văn về sử dụng thuốc trong điều trị

(Systematic Literature Review in Pharmacotherapy)

Tên học phần: Phương pháp tổng quan hệ thống y văn về sử dụng thuốc trong điều trị

(Systematic Literature Review in Pharmacotherapy)

Mã số học phần: TSDLS11

Bộ môn giảng dạy chính: Dược lâm sàng

Bộ môn phối hợp: Dược lực

Đào tạo trình độ : Tiến sĩ

Ngành học :

Loại học phần (bắt buộc/tự chọn) :

Đối tượng giảng dạy: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Dược lý - Dược lâm sàng

Số tín chỉ: 02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn): 30

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

12

0

10

8

Các học phần tiên quyết: Không

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Tổng quan y văn một cách hệ thống có thể coi là yêu cầu bắt buộc để tìm ra cơ sở lý luận cho việc tiến hành các nghiên cứu tiếp theo. Học phần “Phương pháp tổng quan hệ thống y văn về sử dụng thuốc trong điều trị”nhằm trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết để xây dựng cơ sở lý luận để tiến hành một nghiên cứu thuộc lĩnh vực sử dụng thuốc trong điều trị, một định hướng nghiên cứu lớn trong chuyên ngành Dược lý-Dược lâm sàng. Học phần cung cấp những kỹ năng tổng hợp để học viên xác định được các khoảng trống kiến thức và thực hành về sử dụng thuốc trong điều trị để từ đó xây dựng được cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu thích hợp nhằm giải quyết vấn đề đặt ra. Đồng thời, học phần cũng giúp cho học viên có cái nhìn toàn diện và hệ thống về vấn nghiên cứu, từ đó phục vụ hiệu quả cho viết luận án như xây dựng tổng quan, phương pháp nghiên cứu, bàn luận kết quả và công bố kết quả sau khi hoàn thành luận án​.

MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Học phần này sẽ cung cấp các kiến thức, kỹ năng liên quan đến phương pháp tổng quan hệ thống y văn cho một câu hỏi nghiên cứu thuộc lĩnh vực sử dụng thuốc trong điều trị, nhằm giúp các học viên:

- Thiết lập được câu hỏi cho tổng quan tài liệu một cách hệ thống về lĩnh vực sử dụng thuốc trong điều trị

- Xây dựng được chiến lược tìm kiếm y văn một cách hệ thống tương ứng với câu hỏi đã thiết lập

- Đánh giá được y văn theo từng loại hình nghiên cứu

- Dựa trên y văn sau khi đánh giá, xác định được các kiến thức về sử dụng thuốc trong điều trị đã biết và các khoảng trống kiến thức, thực hành trong sử dụng thuốc cần nghiên cứu tiếp theo.

- Tổng hợp y văn một cách hệ thống và vận dụng để viết được tổng quan cho vấn đề nghiên cứu

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Hình thức

Nội dung

Tỷ lệ (%)

Chuyên cần

Bằng hình thức điểm danh hoặc bài tập

0%

Kiểm tra thường xuyên

Chấm đạt/không đạt theo kết quả bài tập

0%

Thực hành/ Seminar

Các bài serminar chấm đạt .

Tính điểm một bài serminar theo thang điểm 10

30%

Thi hết học phần

Hình thức tiểu luận

70%

TÀI LIỆU HỌC TẬP 

- Tài liệu do giảng viên biên soạn và tổng hợp


01-06-2022

217 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL