Chương trình thạc sĩ- Thông tin thuốc trong thực hành lâm sàng

​Tên môn học: Thông tin thuốc trong thực hành lâm sàng

(Drug information in clinical practice)

Tên học phần: Thông tin thuốc trong thực hành lâm sàng

(Drug information in clinical practice)

Mã học phần: LS201

Bộ môn giảng dạy chính: Dược lâm sàng

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Thạc sĩ

Ngành học: Dược lý & Dược lâm sàng

Loại học phần: Tự chọn

Đối tượng giảng dạy: Học viên cao học chuyên ngành

Số tín chỉ: 02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

16

12

0

2

Các học phần tiên quyết:

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Môn học cung cấp các kiến thức và đặc biệt là các kỹ năng thực hành thông tin thuốc trên lâm sàng, một trong những nhiệm vụ quan trọng của người làm công tác dược lâm sàng bệnh viện. Đặc biệt, học phần tập trung vào năng lực tìm kiếm thông tin một cách hệ thống, biện giải thông tin dựa trên chứng cứ và áp dụng quy trình chuẩn trong thực hành thông tin thuốc tại bệnh viện.

MỤC TIÊU HỌC PHẦN

- Cung cấp cho người học các kiến thức về vai trò và phương thức triển khai, quy trình hoạt động của thông tin thuốc trong công tác dược lâm sàng bệnh viện.

- Giúp người học có khả năng tiếp cận và sử dụng được các nguồn thông tin thuốc phù hợp trong triển khai hoạt động thông tin thuốc tại bệnh viện.

- Giúp người học tìm kiếm thông tin thuốc một cách hệ thống và biện giải thông tin tìm kiếm được.

- Giúp người học áp dụng quy trình chuẩn để thông tin chủ động trong bệnh viện cũng như để trả lời câu hỏi thông tin thuốc.

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

Hình thức

Nội dung, tiêu chí đánh giá

Tỷ lệ (%)

Chuyên cần

Điểm danh.

0%

Kiểm tra thường xuyên/ Bài tiểu luận

Bài kiểm tra có báo trước, hình thức bài tập/MCQ

0%

Thực hành

Chấm điểm và/hoặc chấm đạt/không seminar:

30%

Thi hết học phần

Thi với hình thức tiểu luận hoặc tự luận

70%

TÀI LIỆU HỌC TẬP

- Tài liệu do giảng viên biên soạn.


01-06-2022

84 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL