Chương trình thạc sĩ-Quản lý tương tác thuốc và sai sót liên quan đến thuốc trong thực hành lâm sàng

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học: Quản lý tương tác thuốc và sai sót liên quan đến thuốc trong thực hành lâm sàng (Management of drug interactions and medication errors in clinical practice)

Tên học phần: Quản lý tương tác thuốc và sai sót liên quan đến thuốc trong thực hành lâm sàng (Management of drug interactions and medication errors in clinical practice)

Mã học phần:                        LS212

Khoa phụ trách:                    Dược lý – Dược lâm sàng

Bộ môn giảng dạy chính:    Dược lâm sàng                     

Bộ môn phối hợp:                Không

Đào tạo trình độ:                   Thạc sĩ

Ngành học:                            Dược lý và dược lâm sàng

Loại học phần:                      Tự chọn

Số tín chỉ:                              02

Tổng số tiết học:

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

22

8

0

0

Các học phần tiên quyết:                 Không

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Môn học cung cấp các kiến thức và kỹ năng về An toàn thuốc liên quan đến quản lý tương tác thuốc và sai sót liên quan đến thuốc. Học phần tập trung vào giúp học viên có khả năng đánh giá, quản lý, giảm thiểu tương tác thuốc bất lợi; phân tích nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh các sai sót liên quan đến thuốc thường gặp trên lâm sàng.

MỤC TIÊU HỌC PHẦN

- Giúp người học có khả năng vận dụng được các kiến thức có liên quan để quản lý tương tác thuốc bất lợi trong thực hành lâm sàng

- Giúp người học có khả năng vận dụng được các kiến thức có liên quan để quản lý sai sót liên quan đến thuốc trong thực hành lâm sàng.

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN

Hình thức

Nội dung, tiêu chí đánh giá

Tỷ lệ (%)

Chuyên cần

Bài tập/điểm danh.

0%

Kiểm tra thường xuyên/ Bài tiểu luận

Bài kiểm tra có báo trước, hình thức bài tập/MCQ

0%

Thực hành/seminar/ Điểm bài tập

- Lấy điểm bài thực hành số 1 (hoặc số 2) và số 3 (hoặc số 4)

- Chấm điểm và/hoặc chấm đạt/không đạt theo bảng kiểm từng bài

30%

Thi hết học phần

Tiểu luận

70%

TÀI LIỆU HỌC TẬP 

- Tài liệu do giảng viên biên soạn.

- Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn quốc gia về Cảnh giác Dược, Nhà xuất bản Y học

- Trường Đại học Dược Hà Nội (2015), Cảnh giác dược- Tài liệu đào tạo dành cho cán bộ y tế, Nhà xuất bản y học.


15-12-2022

165 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL