Chương trình thạc sĩ-Nguyên tắc dược lực học và dược động học trong sử dụng kháng sinh

THÔNG TIN CHUNG

Tên môn học: Nguyên tắc dược lực học và dược động học trong sử dụng kháng sinh (PK/PD principles applied to antibiotherapy)

Tên học phần: Nguyên tắc dược lực học và dược động học trong sử dụng kháng sinh (PK/PD principles applied to antibiotherapy)

Mã học phần:                        LS204

Khoa phụ trách:                    Dược lý – Dược lâm sàng

Bộ môn giảng dạy chính:    Dược lý                     

Bộ môn phối hợp:                Không

Đào tạo trình độ:                   Thạc sĩ

Ngành học                             Dược lý và dược lâm sàng

Loại học phần:                      Tự chọn

Số tín chỉ:                              02

Tổng số tiết học:              

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

24

0

0

6

Các học phần tiên quyết:                 Không

TẢ HỌC PHẦN

Sử dụng kháng sinh hợp lý trong bối cảnh gia tăng đề kháng kháng sinh của vi khuẩn yêu cầu các kiến thức và kỹ năng của Dược sĩ trong phân tích và tư vấn lựa chọn, phối hợp, xác định chế độ liều và theo dõi giám sát điều trị  kháng sinh phù hợp. Tích hợp kiến thức Dược động học/Dược lực học (PK/PD) sẽ cung cấp các thông tin nền tảng để thiết kế chế độ liều và lựa chọn phác đồ kháng sinh hợp lý trong thực hành lâm sàng.

Nội dung của học phần sẽ cung cấp các thông tin cơ bản về PK/PD của kháng sinh, các chỉ số PK/PD áp dụng với các nhóm kháng sinh chính, ứng dụng các chỉ số này trong tối ưu chế độ liều, lựa chọn kháng sinh, nghiên cứu phát triển kháng sinh mới, xây dựng phác đồ điều trị và tối ưu liều trong trường hợp nhiễm khuẩn ở bệnh nhân nặng và dự phòng kháng thuốc.

MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

- Giải thích được các chỉ số PK/PD của một số nhóm kháng sinh chính trên cơ sở vi sinh, dược động học, dược lực học, mô hình hóa PK/PD.

- Thiết kế được chế độ liều trong sử dụng các kháng sinh betalactam, aminoglycosid và fluoroquinolon dựa trên các dữ liệu dược động học và dược lực học

- Phân tích được các giải pháp chống kháng thuốc, lựa chọn kháng sinh, xây dựng phác đồ điều trị dựa trên nguyên tắc PK/PD

- Ứng dụng được nguyên tắc PK/PD trong đánh giá kháng sinh mới, tối ưu chế độ liều cho bệnh nhân đặc biệt và bệnh lý nhiễm khuẩn cụ thể.

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN

Hình thức

Nội dung

Tỷ lệ (%)

Chuyên cần

Kiểm tra (điểm danh/kiểm diện)

 

Thực hành/ Seminar

- Đánh giá bằng bảng kiểm trong quá trình thực hành/ seminar

- HV phải đạt tất cả các bài thực hành/seminar

- Đánh giá ngẫu nhiên tối thiểu 1 bài.

- Điểm thực hành/ seminar là điểm trung bình cộng của các bài đã cho điểm.

20

Thi hết học phần

Hình thức: Tiểu luận kết thúc học phần

Sử dụng tài liệu

80

TÀI LIỆU HỌC TẬP

- Tài liệu do giảng viên biên soạn.


02-09-2022

85 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL