Chương trình thạc sĩ-Đánh giá sử dụng thuốc trong bệnh viện

​Tên môn học: Đánh giá sử dụng thuốc trong bệnh viện

(Hospital Drug Use Evaluation)

Tên học phần: Đánh giá sử dụng thuốc trong bệnh viện

(Hospital Drug Use Evaluation)

Mã số học phần: LS211

Bộ môn giảng dạy chính: Dược lâm sàng

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Thạc sĩ

Ngành học: Dược lý và dược lâm sàng

Loại học phần: Tự chọn

Đối tượng giảng dạy: Học viên cao học chuyên ngành.

Số tín chỉ: 02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

12

10

0

8

Các học phần tiên quyết: Không

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này giúp học viên hiểu được quy trình đánh giá sử dụng thuốc trong bệnh viện, nguyên tắc cơ bản trong đánh giá sử dụng thuốc, nguyên tắc xây dựng bộ tiêu chí trong đánh giá sử dụng thuốc (đánh giá lựa chọn thuốc; liều lượng, cách dùng; các chỉ số cần theo dõi trong quá trình điều trị; hiệu quả điều trị, tính an toàn).

Học viên được thực hành xây dựng bộ tiêu chí trong đánh giá sử dụng thuốc; áp dụng bộ tiêu chí để đánh giá sử dụng thuốc trong các tình huống lâm sàng cụ thể. Học viên cũng sẽ được thực hành thiết kế một đề cương nghiên cứu đánh giá sử dụng thuốc tại bệnh viện

MỤC TIÊU HỌC PHẦN

- Cung cấp cho người học các khái niệm và nguyên tắc về đánh giá sử dụng thuốc trong bệnh viện

- Giúp người học phân tích được phương thức thực hiện và ý nghĩa của các hoạt động trong quy trình đánh giá sử dụng thuốc trong bệnh viện.

- Giúp người học xây dựng được bộ tiêu chí phù hợp và áp dụng được bộ tiêu chí đã xây dựng để tiến hành đánh giá sử dụng thuốc trong các tình huống lâm sàng cụ thể.

- Giúp người học có khả năng thiết kế được một đề cương nghiên cứu đánh giá sử dụng thuốc tại bệnh viện.

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN

Hình thức

Nội dung

Tỷ lệ (%)

Chuyên cần

Điểm danh.

0%

Kiểm tra thường xuyên/ Bài tiểu luận

Bài kiểm tra có báo trước, hình thức bài tập/MCQ

0%

Thực hành

 

30%

Thi hết học phần

Thi với hình thức tiểu luận hoặc tự luận

70%

TÀI LIỆU HỌC TẬP

- Tài liệu do giảng viên biên soạn

 ​


31-05-2022

44 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL