Chương trình đại học-Thực hành dược lâm sàng trong bệnh viện (Clinical pharmacy practice in hospital)

​Tên môn học: Thực hành dược lâm sàng trong bệnh viện (Clinical pharmacy practice in hospital)

Tên học phần: Thực hành dược lâm sàng trong bệnh viện

(Clinical pharmacy practice in hospital)

Mã học phần: 052490

Bộ môn giảng dạy chính: Dược lâm sàng

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Dược học

Định hướng: Định hướng DLS

Loại học phần: Bắt buộc

Số tín chỉ: 03

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

45

0

0

24

21

Các học phần tiên quyết: Dược lý lâm sàng, Dược lâm sàng, Sử dụng thuốc trong điều trị.

MÔ TẢ HỌC PHẦN

MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Sau khi học xong học phần này, sinh viên được hình thành các kỹ năng chuyên biệt và thái độ thực hành nghề nghiệp phù hợp trong thực hiện một số hoạt động của dược sĩ lâm sàng tại bệnh viện. Cụ thể, sinh viên có khả năng:

- Thực hiện được các bước trong xây dựng danh mục/tài liệu chuyên môn liên quan đến sử dụng thuốc tại bệnh viện và phân tích được khả năng và cách thức áp dụng các danh mục này với điều kiện thực tế của bệnh viện.

- Thực hiện được quy trình thông tin thuốc cho một số tình huống thông tin thuốc chủ động, bị động thực tế tại bệnh viện.

- Tham gia được vào hoạt động ghi nhận, báo cáo và quy kết quan hệ nhân quả của biến cố-thuốc trên tình huống lâm sàng thực tế tại bệnh viện.

- Thu thập được các thông tin phù hợp, đánh giá bệnh nhân, xác định các vấn đề liên quan đến thuốc và đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề phát hiện được trên ca lâm sàng thực tế tại bệnh viện.

- Rèn luyện được đạo đức nghề nghiệp phù hợp, thái độ hành nghề đúng pháp luật, trung thực, khách quan cũng như động cơ học tập và làm việc đúng đắn, nhận thức được nhu cầu cập nhật kiến thức liên tục.

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN

Hình thức

Nội dung

Tỷ lệ (%)

Chuyên cần

Không có

 

Kiểm tra thường xuyên/ Bài tiểu luận

Không có

 

Thực hành/seminar

- Chấm điểm 2 bài thực hành (mỗi bài 20%), 3 bài seminar (mỗi bài 20%)

- Các bài còn lại đánh giá: đạt/không đạt

100

Thi hết học phần

Không có

 

TÀI LIỆU HỌC TẬP 

- Bộ Y tế (2020), Nghị định 131/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức, Hoạt động dược lâm sàng trong các cơ sở khám chữa bệnh.

- GS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền, GS.TS.J.R.B.J. Brouwers (2012), Dược lâm sàng – những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị, tập 1 và tập 2, NXB Y học.

- PGS. TS. Thái Nguyễn Hùng Thu, GS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền (2012), Cơ sở dữ liệu ca lâm sàng – sách dùng cho đào tạo dược sĩ và chuyên khảo, NXB Y học

- Bộ Hướng dẫn điều trị được đăng tải trên website của Cục quản lý khám chữa bệnh https://kcb.vn/.


31-05-2022

89 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL