Chương trình đại học-Dược lâm sàng (Clinical Pharmacy)

​Tên môn học: Dược lâm sàng (Clinical Pharmacy)

Tên học phần: Dược lâm sàng (Clinical Pharmacy)

Mã học phần: 051490

Bộ môn giảng dạy chính: Dược lâm sàng

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Dược học

Định hướng: (không)

Loại học phần: bắt buộc

Số tín chỉ: 4

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

60

36

0

10

14

Các học phần tiên quyết: Bệnh học, Dược lý 1, Dược lý 2.

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này được thiết kế kết hợp cả lý thuyết và thực hành, giúp người học hiểu được khái niệm và vai trò của dược lâm sàng với mục tiêu sử dụng thuốc hợp lý. Nội dung của học phần tập trung vào cung cấp các công cụ, quy trình hoạt động cũng như cung cấp kiến thức, kỹ năng và hướng dẫn người học tích hợp được kiến thức chuyên môn có liên quan hướng tới các hoạt động nghề nghiệp nhằm thúc đẩy sử dụng thuốc hợp lý hoặc tối ưu sử dụng thuốc cho cá thể bệnh nhân​

MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Hoàn thành xong học phần, người học có khả năng:

- Trình bày được: khái niệm, hoạt động trong lĩnh vực dược lâm sàng; một số khái niệm và quy trình cơ bản về thông tin thuốc, quản lý tương tác thuốc, an toàn thuốc.

- Phân tích được một số lưu ý/nguyên tắc hướng tới sử dụng thuốc hợp lý trong các lĩnh vực thông tin thuốc, an toàn thuốc, đối tượng đặc biệt, đường đưa thuốc thông dụng và nhóm thuốc kháng sinh, giảm đau, glucocorticoid.

- Thực hiện được một số kĩ năng thực hành dược lâm sàng cơ bản: tra cứu thông tin thuốc, tương tác thuốc; tính toán các thông số cơ bản trong sử dụng thuốc; báo cáo ADR.

- Phát hiện và đề xuất được hướng giải quyết một số vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc trênmột số đối tượng đặc biệt và trên bệnh nhân sử dụng các nhóm thuốc kháng sinh, giảm đau, glucocorticoid nhằm tối ưu hóa sử dụng thuốc.

- Rèn luyện được kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm, quản lý thời gian; soạn thảo, thuyết trình và thảo luận.

- Hình thành được ý thức cập nhật kiến thức liên tục, tuân thủ các nguyên tắc đạo đức hành nghề dược khi thực hiện các hoạt động dược lâm sàng

- Rèn luyện được khả năng phản biện ý kiến chuyên môn liên quan đến lĩnh vực dược và đưa ra những kết luận phù hợp, chịu trách nhiệm về những kết luận đó.

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN

Hình thức

Nội dung

Tỷ lệ (%)

Chuyên cần

Bài tập/điểm danh.

10

Kiểm tra thường xuyên/ Bài tiểu luận

Bài kiểm tra có báo trước, hình thức bài tập/MCQ

10

Thực hành/seminar

SV phải đạt tất cả các bài thực hành và seminar.

- Điểm thực hành được đánh giá 1 bài có báo trước (10%).

- Điểm seminar được đánh giá 1 bài có báo trước (10%).

20

Thi hết học phần

- Hình thức: Trắc nghiệm khách quan (MCQ)

- Thời gian: 60 phút

- Không sử dụng tài liệu

60

TÀI LIỆU HỌC TẬP 

- Bộ Y tế (2011), Dược lâm sàng – Sách dùng đào tạo dược sĩ đại học, NXB Y học.

- Bộ môn Dược lâm sàng (2016), Thực tập Dược lâm sàng, Trường Đại học Dược Hà Nội.

 


31-05-2022

388 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL