Chăm sóc Dược - Trình độ thạc sĩ

1.Mã số học phần: LS 101

2.Thời lượng (số tín chỉ): 2 tín chỉ

Số giờ: 30 Lý thuyết: 26 Thực hành: 4 Seminar: 0

3. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Dược lâm sàng

4. Mô tả học phần:

Môn học cung cấp kiến thức và kỹ năng triển khai quy trình chăm sóc dược theo hướng quản lý thuốc điều trị lấy bệnh nhân làm trung tâm. Người học sẽ được tiếp cận với mục tiêu và các hoạt động cụ thể trong 3 bước của quy trình chăm sóc dược: 1) Đánh giá bệnh nhân, 2) Lập kế hoạch chăm sóc dược, 3) Theo dõi, giám sát sử dụng thuốc. Với mỗi bước trong quy trình, bên cạnh cơ sở lý thuyết, học viên cũng được trao đổi về việc áp dụng quy trình trong thực hành lâm sàng ở Việt Nam. Đồng thời, học viên sẽ được thực hành theo quy trình chăm sóc dược để quản lý thuốc điều trị cho bệnh nhân trong các ca lâm sàng cụ thể.

Học phần cũng  hướng tới việc thiết lập khả năng làm việc của dược sĩ trong nhóm đa ngành, giúp dược sĩ có khả năng làm việc theo nhóm nhưng vẫn đảm bảo phát triển năng lực cá nhân về dược/dược lâm sàng, đặt bệnh nhân vào trung tâm nhằm tối ưu hóa thuốc sử dụng trên bệnh nhân.

5. Mục tiêu học phần:

- Cung cấp cho người học phương thức tiếp cận chăm sóc dược theo hướng quản lý thuốc điều trị lấy bệnh nhân làm trung tâm.

- Giúp người học phân tích được mục tiêu và các hoạt động trong 3 bước của quy trình chăm sóc dược: 1) Đánh giá bệnh nhân, 2) Lập kế hoạch chăm sóc dược, 3) Theo dõi, giám sát sử dụng thuốc; từ đó người học có khả năng tự xây dựng quy trình thao tác chuẩn (SOP) và hệ thống biểu mẫu kèm theo cho hoạt động chăm sóc dược tại bệnh viện.

- Giúp người học áp dụng được quy trình chăm sóc dược, tích hợp với các kiến thức và kỹ năng chuyên môn để quản lý thuốc điều trị cho bệnh nhân trong các ca lâm sàng cụ thể.

6. Học phần tiên quyết: Không​

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

Hình thức

[1]

Nội dung

[2]

Tỷ lệ (%)

[3]

CĐRHP

[4]

Chuyên cần

Điểm danh.

(Lưu ý, sinh viên nghỉ học quá 20% thời lượng giảng lý thuyết của học phần điểm chuyên cần bằng 0 và không được dự thi kết thúc học phần)

0%

 

Kiểm tra thường xuyên/ Bài tiểu luận

Bài kiểm tra có báo trước, hình thức bài tập/MCQ

0%

 

Thực hành

 

30%

KN1, KN2, TĐ1, TĐ2, TĐ3, TĐ4

Thi hết học phần

Thi với hình thức tiểu luận hoặc tự luận

70%

KT1, KT2

KT3, KT4, TĐ1, TĐ2

TÀI LIỆU HỌC TẬP

- Hoàng Thị Kim Huyền, (2011), Chăm sóc dược, Nhà xuất bản Y học

- Tài liệu do giảng viên biên soạn.


28-11-2017

29 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL