Trường Đại học Dược Hà Nội được nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Năm học 2010-2011, tập thể cán bộ viên chức, học viên, sinh viên Trường đại học Dược Hà Nội có nhiều cố gắng và đã đạt được những thành tích vượt bậc.​

Chất lượng đào tạo được giữ vững, công tác tuyển sinh đào tạo Đại học và Sau đại học được tiến hành nghiêm túc, an toàn và đúng qui chế,  nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, lần đầu tiên công tác kiểm định chất lượng được tổ chức đánh giá toàn diện, phong trào thi đua khen thưởng được duy trì có nền nếp đã có tác dụng động viên cán bộ viên chức, học viên, sinh viên phấn đấu vươn lên. Năm học 2010 – 2011 có 342 sinh viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhà trường khen thưởng trong đó có 40 SV được khen thưởng toàn diện , 46 SV được khen thưởng về học tập, 256 SV được khen thưởng về công tác, 100% các đơn vị trong Trường bình xét đạt danh hiệu tổ lao động tiên tiến, trong đó có: 27/38 đơn vị đạt danh hiệu tổ LĐXS, 34 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở. Với thành tích đã đạt được Trường Đại học Dược Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua  năm 2011.


18-01-2016

11 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL