GIỚI THIỆU VỀ MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC ĐÔNG NAM Á (AUN) VÀ BỘ TIÊU CHUẨN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHUNG AUN-QA

AUN (ASEAN University Network) là mạng lưới các trường đại học hàng đầu của khu vực Đông Nam Á (ĐNA) được thành lập vào tháng 11/1995 bởi sáng kiến của Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước ĐNA, với các thành viên ban đầu do Bộ trưởng Giáo dục các nước đề cử.

 Theo báo cáo thường niên 2022-2023, AUN-QA đã có hơn 200 cơ sở giáo dục đại học là thành viên liên kết, trong đó Việt Nam đã có 46 trường. Để gia nhập nhóm thành viên liên kết, các trường nộp hồ sơ trong đó cung cấp các thông tin về quá trình hình thành, phát triển, đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường, cũng như định hướng, chiến lược trong mảng kiểm định và đảm bảo chất lượng. Hội đồng AUN xem xét, kiểm chứng và có sự sàng lọc đối với những cơ sở giáo dục đại học có nguyện vọng xin gia nhập.

 Kể từ khi thành lập, AUN đã xem chất lượng đào tạo là một mục tiêu quan trọng nhằm khẳng định với quốc tế về sự phát triển của giáo dục đại học ĐNA, tạo ra sự liên thông và công nhận chất lượng đào tạo lẫn nhau giữa các trường Đại học trong và ngoài mạng lưới AUN. Để thực hiện mục tiêu này, AUN đã đưa ra sáng kiến đánh giá chất lượng giáo dục đại học của các trường trong khu vực ĐNA theo bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung AUN-QA (các phiên bản 2004, phiên bản 2.0-2, phiên bản 3.0 và phiên bản 4.0). Tiêu chí AUN-QA đã được thừa nhận và trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của các trường đại học ở Đông Nam Á nhờ bộ tiêu chí được công nhận trong khu vực và quốc tế cũng như quy trình kiểm định khắt khe và minh bạch.

 Tầm quan trọng của việc đánh giá chất lượng giáo dục đại học theo AUN-QA

+ Các trường đại học: khẳng định cam kết của Nhà trường với xã hội và nhà tuyển dụng về chất lượng đầu ra của chương trình đào tạo.

+ Sinh viên: Sinh viên theo học các chương trình được AUN-QA công nhận sẽ dễ dàng tham gia các chương trình trao đổi sinh viên hoặc chuyển tiếp tín chỉ sang các trường đại học khác trong khu vực.

 Hơn nữa, sinh viên tốt nghiệp các chương trình này sẽ có lợi thế cạnh tranh trong việc tìm kiếm việc làm tại thị trường khu vực và quốc tế.

+ Đơn vị sử dụng lao động: dựa trên các chương trình đào tạo được công nhận với tiêu chuẩn chất lượng được quốc tế hóa, các đơn vị có cơ sở tin cậy để tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng,

+ Xã hội: Kết quả kiểm định của AUN-QA là kim chỉ nam cho phụ huynh và người học trong việc lựa chọn trường Đại học.

 Trường Đại học Dược Hà Nội đã chính thức trở thành thành viên liên kết của mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á. Không chỉ như vậy, Nhà trường còn quyết tâm trở thành các trường đại học trọng điểm chuyên ngành của các nước khu vực Châu Á và thế giới.


08-12-2023

1842 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL