Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Căn cứ nhu cầu của Nhà trường và thực hiện các quy định của Nhà nước về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, Trường Đại học Dược Hà Nội đã làm quy trình bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư cho các nhà giáo đã đủ tiêu chuẩn đề nghị bổ nhiệm tại Trường

Ngày 26/12/2013 Hiệu trưởng đã có Quyết định số 941/QĐ-DHN về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư vả Quyết định số 942/QĐ-DHN vể việc bổ nhiệm chức danh phó giáo sư cho các nhà giáo, cụ thể như sau:
TT
Họ tên
Đơn vị
Chức danh bổ nhiệm
Ghi chú
1
Nguyễn Thanh Bình
Bộ môn Quản lý và Kinh tế Dược
Giáo sư
2
Nguyễn Ngọc Chiến
Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia; Giảng viên kiêm giảng tại bộ môn Công nghiệp dược
Phó giáo sư
3
Nguyễn Tường Vy
Phòng Sau đại học; Giảng viên kiêm giảng tại bộ môn Hóa dược
Phó giáo sư
4
Nguyễn Thị Bích Thu
Viện Dược liệu; Giảng viên thỉnh giảng tại bộ môn Dược liệu
Phó giáo sư
Nhà truờng xin thông báo để các đơn vị trong Trường biết và thực hiện

​​ 874 DHN-TCCB.pdf874 DHN-TCCB.pdf


30-12-2013

11 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL