Thông báo số: 860/DHN-TCCB, ngày 28 tháng 12 năm 2012

Về việc Kết quả xét nâng lương đợt 2 năm 2012​

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:860/DHN-TCCB

Hà Nội, ngày 28tháng 12năm 2012

THÔNG BÁO
Kết quả xét nâng lương đợt II năm 2012
Thực hiện các quy định của Nhà nước về việc nâng lương đối với CBVC, ngày 26/12/2012 Hội đồng xét nâng bậc lương Trường Đại học Dược Hà Nội đã họp xem xét nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung (6 tháng cuối năm) và nâng lương trước thời hạn năm 2012 cho CBVC, cụ thể như sau:
1. Nâng lương thường xuyên đối với 47 CBVC ngạch giảng viên chính và tương đương trở xuống (có danh sách kèm theo). Kéo dài thời gian nâng lương 06 tháng đối với bà Đào Thị Thanh Hiền - Bộ môn Dược học cổ truyền, do chưa hoàn thành giờ giảng năm học 2011-2012 theo quy định.
2. Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 11 CBVC ngạch giảng viên chính và tương đương trở xuống (có danh sách kèm theo).
3. Nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc như sau:
Số lượng được nâng lương trước thời hạn là 16 người (không quá 5% của tổng biên chế trả lương). Số lượng CBVC đủ điều kiện được nâng lương trước thời hạn là 21 người (vượt quá số lượng được nâng lương trước thời hạn theo quy định). Do đó Hội đồng nâng lương thống nhất xét nâng lương trước thời hạn năm 2012 theo nguyên tắc:
+ Xét thành tích từ cao xuống thấp;
+ Hội đồng nâng lương để lại những CBVC đã được nâng lương trước thời hạn 02 lần liên tiếp để ưu tiên cho các trường hợp khác (Ông Luyện bộ môn CND, ông Vượng phòng TCCB); trường hợp bà Xuân bộ môn CND Hội đồng cũng xem xét chưa nâng lương trước thời hạn năm 2012 vì chỉ có 16 chỉ tiêu (Thành tích của CBVC nêu trên được tính xét vào các kỳ nâng lương lần sau).
Căn cứ vào nguyên tắc trên, Hội đồng nâng lương nhất trí nâng lương trước thời hạn cho 16 CBVC có số thứ tự từ 01 đến 16 (có danh sách kèm theo).
Nhà trường xin thông báo tới toàn thể cán bộ, viên chức trong Trường được biết. Mọi ý kiến liên quan đến vấn đề nâng lương đợt II năm 2012 đề nghị phản ánh về phòng Tổ chức cán bộ (ThS Đào Công Hiếu), sau 07 ngày kể từ ngày 28/12/2012 nhà trường sẽ ban hành quyết định.
Nơi nhận:
- Phòng CNTT (website);
- Niêm yết bảng tin;
- Lưu: TCCB, HCTH.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
(Đã ký)
Đỗ Hưng Vượng

​​ luong 6 th cuoi nam 2012.xlsluong 6 th cuoi nam 2012.xls

​​ Danh sach xet NL TTH 2011.xlsDanh sach xet NL TTH 2011.xls


02-01-2013

5 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL