Thông báo số: 605/DHN-TCCB, ngày 10 tháng 11 năm 2011

Về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2011.

BỘ Y TẾ 
TRƯỜNG ĐH HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số: 605/DHN-TCCB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO
V/v công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2011
 Theo Quyết định số 117/QĐ-HĐCDGSNN ngày 03/11/2011 của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2011, trong đó Trường Đại học Dược Hà Nội có 02 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức giáo sư, phó giáo sư năm 2011 cụ thể như sau:
1. Bà Hoàng Thị Kim Huyền, Phó giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Trưởng bộ môn Dược lâm sàng, đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư.
2. Bà Đinh Thị Thanh Hải, Tiến sĩ, Trưởng bộ môn Hóa hữu cơ đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.
Nhà trường xin thông báo tới các đơn vị biết và thực hiện.
Nơi nhận:
- Phòng CNTT (website);
- Ban Giám hiệu,
- Lưu TCCB, HCTH.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
(Đã ký)
Đỗ Hưng Vượng


13-08-2012

7 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL