Thông báo số: 553/CNTT-DHD, ngày 20 tháng 10 năm 2011

Về việc đăng thông tin lên Website.

 BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số: 553/CNTT-DHD Hà nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011
V/v đăng thông tin lên Website
Kính gửi: Các đơn vị trong trường.
Tháng 12 năm 2010, trường đã ban hành qui chế “Quản lý hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng cáo”, trong đó có phần yêu cầu về đăng và cung cấp thông tin đăng trên website. Ngày 26 tháng 1 năm 2011, phòng Công nghệ Thông tin đã có thông báo gửi các đơn vị trong trường đôn đốc thực hiện qui chế này. Đến ngày 20 tháng 10 năm 2011 còn rất nhiều đơn vị chưa thực hiện (Báo cáo của phòng CNTT được gửi kèm).
Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện qui chế này. Hạn cuối ngày 31 tháng 10 năm 2011, hết hạn trên các đơn vị không thực hiện sẽ xử lý theo qui chế thi đua khen thưởng.
Nơi nhận: - Các đơn vị trong trường. KT. HIỆTRƯỞNG
- Ban giám hiệu (b/c). PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Lưu CNTT, HCTH.   (Đã ký)
 Thái Nguyễn Hùng Thu

​​ File đính kèm TB 553.docFile đính kèm TB 553.doc


13-08-2012

6 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL