Thông báo số: 527 /DHN-TCCB, ngày 7 tháng 10 năm 2011

Về việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2011-2015.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 527 /DHN-TCCB 
Hà Nội, ngày 07 tháng  10 năm 2011
V/v xây dựng kế hoạch đào tạo,
bồi dưỡng giai đoạn 2011-2015
 
Kính gửi: Các đơn vị trong Trường
Thực hiện Công văn số 5994/BYT-TCCB ngày 27/9/2011 của Bộ Y tế về việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2011-2015;
Nhà trường đề nghị các đơn vị căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức của đơn vị mình, xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2011-2015 của đơn vị theo mẫu đính kèm.
Các đơn vị gửi văn bản về phòng Tổ chức cán bộ (ThS. Phan Thị Thanh Hà) trước ngày 20/10/2011 để tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu và Bộ Y tế.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban Giám hiệu;
- Phòng CNTT(Website);
- Lưu TCCB, HCT
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB
 
(đã ký)
Đỗ Hưng Vượng

​​ Mau dang ky DT, BD giai doan 2011-2015.xlsMau dang ky DT, BD giai doan 2011-2015.xls


13-08-2012

4 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL