Thông báo số: 47 /DHN-TCCB, ngày 17 tháng 01 năm 2013

Về việc tham gia lớp đào tạo thuộc dự án ADB “Nâng cao năng lực tổ chức quản lý giảng dạy đại học và sau đại học”.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:47 /DHN-TCCB
Hà Nội,ngày17tháng 01năm2013
V/v: tham gia lớp đào tạo thuộc
dự án ADB
Kính gửi: Các đơn vị trong Trường
Trường Đại học Dược Hà Nội nhận được Công văn số 45/DHN-SĐH ngày 17/01/2013 của Ban Quản lý dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực Y tế” về việc tổ chức lớp đào tạo thuộc dự án ADB “Nâng cao năng lực tổ chức quản lý giảng dạy đại học và sau đại học”
Thời gian: từ ngày 24 - 26/01/2013
Đối tượng: Giáo vụ đại học, giáo vụ sau đại học, Trưởng hoặc Phó Trưởng bộ môn trong Trường.
Nội dung chương trình, địa điểm lớp học kèm theo công văn xin xem trên website của Trường.
Nhà trường đề nghị các đơn vị gửi danh sách đăng ký khóa học trên theo đúng đối tượng về phòng Tổ chức cán bộ (ThS. Phan Thị Thanh Hà) trước ngày 21/01/2013 để tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu ra Quyết định cử đi học.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám hiệu;
- Phòng CNTT(Website);
- Lưu TCCB, HCTH.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB
(đã ký)
Đỗ Hưng Vượng

​​ Nội dung, chương trình, địa điểm, lớp học.docNội dung, chương trình, địa điểm, lớp học.doc


18-01-2013

7 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL