Thông báo số: 330 /DHN - TCCB, ngày 19 tháng 6 năm 2012

Về việc nâng lương đợt I năm 2012.​​

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 330 /DHN - TCCB

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2012

V/v: nâng lương đợt I năm 2012

 

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

 

Thực hiện các quy định của nhà nước về việc nâng lương đối với cán bộ, viên chức (CBVC), phòng Tổ chức cán bộ gửi các đơn vị danh sách CBVC được nâng lương thường xuyên trong đợt I năm 2012 (6 tháng đầu năm 2012).

Đề nghị các đơn vị thông báo cho toàn thể CBVC biết, đối chiếu, kiểm tra các thông tin. CBVC được nâng lương làm đề nghị nâng lương theo mẫu gửi kèm  có ý kiến của Trưởng/Phụ trách đơn vị hoặc ý kiến của Hiệu trưởng (nếu là Trưởng, Phó, Phụ trách đơn vị) gửi về phòng Tổ chức cán bộ (CN. Đào Công Hiếu) trước ngày 23/6/2012 để tổng hợp trình Hội đồng xét nâng bậc lương nhà trường xem xét.

Trong quá trình thực hiện, nếu có thắc mắc gì xin liên hệ với phòng Tổ chức cán bộ để giải quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám hiệu;

- Phòng CNTT (Website)

- Lưu: TCCB, HCTH.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ 

(Đã ký)


Đỗ Hưng Vượng

 ​

​​ Danh sach nang luong 6 thang dau nam 2012.xlsDanh sach nang luong 6 thang dau nam 2012.xls

​​ de nghi nang luong.mau 2.docde nghi nang luong.mau 2.doc

​​ de nghi nang luong.mau 1.docde nghi nang luong.mau 1.doc


21-06-2012

9 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL