Thông báo số: 285 /DHN-TCCB, ngày 14 tháng 5 năm 2013

Về tuyển sinh đi học sau đại học tại Liên bang Nga.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẬI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:285 /DHN-TCCB
Hà Nội,ngày14tháng5 năm2013
THÔNG BÁO
Về tuyển sinh đi học sau đại học tại Liên bang Nga
Thực hiện Thông báo số 538/TB-BGDĐT ngày 03/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học sau đại học tại Liên bang Nga năm 2013,
Nhà trường thông báo các cán bộ, viên chức nếu có nhu cầu tham gia dự tuyển tiến sĩ, thạc sĩ, thực tập chuyên khoa y cấp I, cấp II tại Liên bang Nga, làm đơn xin đăng ký dự tuyển có xác nhận của Trưởng/Phụ trách đơn vị và gửi về phòng Tổ chức cán bộ (ThS. Phan Thị Thanh Hà) trước ngày 23/5/2013 để tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu.
Thông tin chi tiết về chế độ học bổng, đối tượng và điều kiện dự tuyển, hồ sơ dự tuyển xem tại các website: www.vied.vn hoặc www.moet.gov.vn
Nơi nhận:
- Phòng CNTT(Website);
- Hiệu trưởng (để b/cáo);
- Lưu TCCB, HCTH.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB
(Đã ký)
Đỗ Hưng Vượng


14-05-2013

10 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL