Thông báo số: 232 /DHN-KT&KĐCL, ngày 10 tháng 5 năm 2012

Về việc đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác của trường năm học 2011-2012.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số: 232 /DHN-KT&KĐCL
V/v đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác của trường năm học 2011-2012
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2012
Kính gửi: Các phòng ban, đơn vị,
Văn phòng Đảng Ủy,
Công đoàn,
Đoàn thanh niên,
Hội sinh viên.
Triển khai thực hiện công văn số 2361/BGDĐT-VP, ngày 19/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011-2012, Nhà trường đề nghị các đơn vị liên quan tiến hành tự đánh giá cho điểm các lĩnh vực công tác của trường năm học 2011-2012 (theo phụ lục đính kèm).
Kế hoạch thực hiện:
1. Từ 07/5/2012-20/5/2012: Các đơn vị triển khai ra soát lập kế hoạch thực hiện các nội dung đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác chưa thực hiện và báo cáo trình Ban giám hiệu phê duyệt.
2. Từ 20/5/2012-27/5/2012: Các đơn vị liên quan (theo phân công trong phụ lục) tiến hành viết báo cáo thực hiện và tự đánh giá cho điểm các lĩnh vực công tác liên quan của trường, nộp về phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (nộp bản in và file điện tử);
3. Từ 27/5/2012-10/6/2012: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng tổng hợp viết dự thảo báo cáo tự đánh giá cho điểm các lĩnh vực công tác của trường trên cơ sở báo cáo tự đánh giá cho điểm gửi về từ các đơn vị liên quan;
4. Từ 10/6/2012-17/6/2012: Ban Giám hiệu, Trưởng/phụ trách các đơn vị liên quan họp để thông qua dự thảo báo cáo tự đánh giá cho điểm các lĩnh vực công tác của trường; đề nghị khen thưởng;
5. Từ 17/6/2012-25/6/2012: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng hoàn thiện báo cáo tự đánh giá cho điểm các lĩnh vực công tác của trường, trình ký và gửi báo cáo về Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành giáo dục
Đề nghị các đơn vị liên quan, căn cứ nhiệm vụ được phân công, triển khai viết báo cáo kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác của Nhà trường năm học 2011-2012, tự đánh giá cho điểm và nộp về phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (DS. Nguyễn Thùy Dương, Tel: 04.39335535, Mobile: 0976439586, Email: thuyduong@hup.edu.vn) theo đúng kế hoạch để nhà trường kịp tổng hợp, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Ban giám hiệu;
- CNTT (Website);
- Lưu: KT&KĐCL, HCTH.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu

​​ CV cac linh vuc cong tac 2011-2012.docCV cac linh vuc cong tac 2011-2012.doc


10-08-2012

4 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL