Thông báo số: 163/DHN-TCCB, ngày 19 tháng 04 năm 2012

Về việc kết quả bỏ phiếu sơ duyệt tại Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cấp cơ sở (Lần thứ 12 - năm 2012).

​​ TB 163.pdfTB 163.pdf


10-08-2012

7 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL