Thông báo số: 157 /DHN-TCCB, ngày 04 tháng 4 năm 2011

Về việc tuyển sinh đi học đại học tại Liên Bang Nga năm 2011.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
Số: 157 /DHN-TCCB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày  04  tháng 4 năm 2011
THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐI HỌC ĐẠI HỌC TẠI LIÊN BANG NGA NĂM 2011
Thực hiện Thông báo số 142/TB-BGDĐT ngày 29/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học đại học tại Liên bang Nga năm 2011, nhà trường đề nghị các sinh viên năm thứ nhất (hệ chính quy tập trung), căn cứ điều kiện tiêu chuẩn trong Thông báo nếu có nhu cầu làm hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin chi tiết xem trên website: www.moet.gov.vnwww.vied.vn
Sinh viên có nhu cầu đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ về phòng Đào tạo trước ngày 20/4/2011 để tổng hợp, trình Ban Giám hiệu phê duyệt.
Nơi nhận:
- Website (Phòng CNTT);
- Ban Giám hiệu;
- Phòng Đào tạo;
- Lưu TCCB, HCTH.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB
(Đã ký)
Đỗ Hưng Vượng


14-08-2012

6 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL