Thông báo số: 113 /DHN-TCCB , ngày 15 tháng 3 năm 2011

Về việc báo cáo giảng viên thỉnh giảng năm học 2009 - 2010.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 113 /DHN-TCCB
V/v: báo cáo giảng viên thỉnh giảng
 năm học 2009 - 2010
Hà Nội, ngày  15  tháng 3 năm 2011
 
Kính gửi: Các bộ môn trong trường
Thực hiện yêu cầu báo cáo về đội ngũ giảng viên thỉnh giảng năm học 2009- 2010; nhà trường đề nghị các bộ môn:
Báo cáo danh sách giảng viên thỉnh giảng giảng dạy tại đơn vị mình năm học 2009-2010 theo mẫu đính kèm, có xác nhận của phòng Đào tạo (nếu mời giảng đào tạo đại học), phòng Sau đại học (nếu mời giảng đào tạo sau đại học), phòng Tài chính kế toán và gửi về phòng Tổ chức cán bộ (ThS. Phan Thị Thanh Hà) trước ngày 22 /3/2011 để tổng hợp báo cáo Ban giám hiệu.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban Giám hiệu;
- Phòng ĐT, SĐH, TCKT;
- Phòng CNTT(Website);
- Lưu TCCB, HCTH.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Lê Viết Hùng

​​ Mau DS GV thinh giang.xlsMau DS GV thinh giang.xls


15-08-2012

7 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL