Thông báo các chương trình học bổng thạc sĩ/tiến sĩ 2019-2020 của SEAMEO-TROMED.

Ngày 15/10/2018 Bộ Y tế có Công văn số 6101/BYT-QT về việc thông báo các chương trình học bổng thạc sĩ/tiến sĩ niên khóa 2019-2020 của Tổ chức Giáo dục của các Bộ trưởng Đông Nam Á (SEAMEO) và Mạng lưới Y học Nhiệt đới và Y tế Công cộng Khu vực Đông Nam Á (TROMED). Thời hạn nộp hồ sơ:31/10/2018.

(Thông tin chi tiết xem file đính kèm).​1180(6101BYT-QT) Thông báo các chương trình học bổng thạc sĩ tiến sĩ 2019 2020 của SEAMEO-TROMED.pdf1180(6101BYT-QT) Thông báo các chương trình học bổng thạc sĩ tiến sĩ 2019 2020 của SEAMEO-TROMED.pdf


17-10-2018

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL