Thảo luận đóng góp ý kiến cho Báo cáo chính trị tại Hội nghị công chức, viên chức năm 2015

​​950 DHN-HCTH Vv thảo luận-đóng góp ý kiến cho Báo cáo chính trị tại Hội nghị CCVC năm 2015.pdf950 DHN-HCTH Vv thảo luận-đóng góp ý kiến cho Báo cáo chính trị tại Hội nghị CCVC năm 2015.pdf


18-12-2015

9 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL