Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế Văn thư lưu trữ ban hành kèm theo QĐ 369/QĐ-DHN ngày 23/6/2014 của Trường Đại học Dược Hà Nội

​​  Để cập nhật quy định về công tác lưu trữ và bảo quản hồ sơ tài liệu Nhà trường ban hành Quyết định  sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế Văn thư lưu trữ.
 Chi tiết xem fiel đính kèm


29-09-2017

1 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL