Quyết định số: 367/QĐ-DHN, ngày 11 tháng 10 năm 2011

Về việc thành lậplớp đại học hệ văn bằng hai khóa 7.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số: 367/QĐ-DHN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lậplớp đại học hệ văn bằng hai khóa 7
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Căn cứ quyết định số 828/BYT-QĐ ngày 29/9/1961 của Bộ Y tế về việc thành lập Trường Đại học Dược Hà Nội;
Căn cứ “Qui chế học sinh, sinh viên trong các tr­ường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy” ban hành theo quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/08/2007 và “Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng” ban hành theo quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Phó trưởng phụ trách phòng Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lậplớp đại học hệ văn bằng hai khoá 7 gồm 42 sinh viên (có danh sách kèm theo).
Điều 2: Cử các sinh viên sau vào ban đại diện lớp đại học hệ văn bằng hai khoá 7 năm học 2011-2012:  
1. Nguyễn Văn Hiếu
Lớp tr­ưởng
2. Ngô Thị Quỳnh
Lớp phó học tập
3. Dương Thị Mai Hoa
Lớp phó đời sống
Điều 3: Ban đại diện lớp và sinh viên lớp đại học hệ văn bằng hai khoá 7 có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ, nhiệm vụ và được h­ưởng quyền lợi theo quy định, quy chế hiện hành.
Điều 4: Trưởng các phòng ĐT, TCKT, CTCT, ban đại diện lớp và sinh viên lớp đại học hệ văn bằng hai khoá 7 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Đoàn TN, Hội SV, CNTT;
- Website;
- Lưu./.
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TR­ƯỞNG
 (Đã ký)

Thái Nguyễn Hùng Thu

​​ file dinh kem QD 367.xlsfile dinh kem QD 367.xls


13-08-2012

6 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL