Kết quả thi tuyển dụng viên chức Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2016

Thực hiện Công văn số 2591/BYT-TCCB ngày 09/5/2016 của Bộ Y tế về việc tuyển dụng VC năm 2916 và Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2016 số 197/KH-DHN ngày 19/8/2016 của Trường Đại học Dược Hà Nội, Nhà trường đã tổ chức thi tuyển dụng viên chức năm 2016. Trường Đại học Dược Hà Nội xin thông báo kết quả thi tuyển dụng viên chức năm 2016 (Thông tin chi tiết xem file đính kèm)
210TB-DHN Kết quả thi tuyển dụng viên chức Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2016.pdf210TB-DHN Kết quả thi tuyển dụng viên chức Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2016.pdf


07-09-2016

7 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL