Công văn số: 6431/BYT-PC, ngày 24 tháng 9 năm 2012

Về việc phiên họp Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Danh hiệu NGND-NGƯT năm 2012.

BỘY TẾ
Số: 6431/BYT-PC
V/v phiên họp Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Danh hiệu NGND-NGƯT năm 2012.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày24 tháng 9 năm 2012

Kính gửi:Hội đồng cấp Trường thuộc Bộ Y tế xét tặng danh hiệu
Nhà giáo Nhân dân - Nhà giáo Ưu tú năm 2012
Hội đồng cấp Bộ Y tế xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2012 nhận được Thông báo số 914/TB-BGDĐT, ngày 17/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo về phiên họp Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân – Nhà giáo Ưu tú năm 2012. Hội đồng cấp Bộ Y tế xin thông báo kết quả phiên họp Hội đồng cấp Nhà nước để biết và thông báo tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị.
Ý kiến phản hồi (nếu có) gửi về Thường trực Hội đồng cấp Bộ Y tế xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2012 (Vụ Pháp chế, Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 25/9/2012.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo) ;
- Lưu: VT, PC.
(Các ý kiến tham gia xin gửi về phòng Tổ chức cán bộ - ThS. Kiều Thị Hồng,trước ngày 25/9/2012)
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ

Trần Đức Long

​​ Danh sach dinh kem.docDanh sach dinh kem.doc


25-09-2012

5 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL