Công văn số: 390 /DHN-KT&KĐCL, ngày 19 tháng 6 năm 2013

​Về việc góp ý dự thảo đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác của trường năm học 2012-2013.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 390 /DHN-KT&KĐCL
V/v góp ý dự thảo đánh giá và cho điểm
các lĩnh vực công tác của trường
năm học 2012-2013
Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2013
Kính gửi: Các Đơn vị
Thực hiện công văn số 3516/BGDĐT-VP, ngày 27/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 290/K2ĐT-VP, ngày 06/6/2013 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế về việc đánh giá và cho điểm về các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012-2013; Kế hoạch của Trường tại công văn số 341/DHN-KT&KĐCL ngày 04/6/2013, trên cơ sở báo cáo, rà soát, cập nhật, đánh giá hoạt động từ các đơn vị, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đã tổng hợp, hoàn thành dự thảo Tự đánh giá cho điểm các lĩnh vực công tác của Trường trong năm học 2012-2013 và đăng tải trên website của Trường tiếp tục lấy ý kiến các đơn vị.
Để hoàn thiện bản Tự đánh giá cho điểm các lĩnh vực công tác của Trường năm học 2012 - 2013, báo cáo Bộ Y tế và Bộ Giáo dục & Đào tạo trước ngày 25/6/2013, đề nghị các đơn vị tiếp tục đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo. Mọi ý kiến đóng góp xin được gửi bằng văn bản hoặc thư điện tử về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng trước ngày 23/6/2013. (Người nhận: CN. Đặng Thị Hơn, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Điện thoại: 0985.128.993, email: khaothikdcl@hup.edu.vn).
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Ban giám hiệu;
- Các đơn vị;
- Website (nội bộ);
- Lưu: KT&KĐCL, HCTH.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu

​​ BC TDG cho diem LVCT 2012-2013.docBC TDG cho diem LVCT 2012-2013.doc


19-06-2013

10 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL