Báo cáo số: 364 /BC-DHN, ngày 28 tháng 6 năm 2012

Triển khai thực hiện công văn số 2361/BGDĐT-VP, ngày 19/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011-2012; căn cứ kết quả hoàn thành từng lĩnh vực công tác năm học 2011-2012, Trường Đại học Dược Hà Nội báo cáo chi tiết, cụ thể như sau:

​​ BC 364.pdfBC 364.pdf


30-07-2012

5 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL