QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

​Văn bản này quy định quản lý các hoạt động sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Dược Hà Nội nhằm khuyến khích hoạt động sáng tạo, thúc đẩy quá trình khai thác, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ tài sản trí tuệ của cá nhân, tập thể, tổ chức và của chính Nhà trường.

​       Các nội dung quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ gồm:

  1. Tổ chức bộ phận chuyên trách quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ của Trường.
  2. Xây dựng quy trình, thủ tục phát hiện, khai báo tài sản trí tuệ; triển khai xác lập quyền và khai thác thương mại tài sản trí tuệ của Trường.
  3. Xác định quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ của cán bộ, viên chức, người học, cộng tác viên, các đơn vị và của Trường.
  4. Xây dựng cơ chế và tỷ lệ phân chia thu nhập từ hoạt động khai thác thương mại tài sản trí tuệ.
  5. Xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính cho hoạt động sở hữu trí tuệ.
  6. Quy định nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người học, cộng tác viên, các đơn vị và chủ thể khác tham gia vào hoạt động của Trường đối với quyền sở hữu trí tuệ.
  7. Kiểm tra việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ trong Trường.
  8. Xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp, khen thưởng và xử lý vi phạm.

     Nội dung chi tiết: 2021.07.12 - 483 QĐ-DHN Ban hành Quy định Quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ trong Trường ĐHDHN.pdf Quy định Quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ trong Trường ĐHDHN.pdf


15-09-2021

72 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL