QUY CHẾ QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Quy chế Quản trị Tài sản trí tuệ (sau đây gọi là Quy chế) của Trường Đại học Dược Hà Nội (sau đây gọi tắt là Trường) được xây dựng nhằm đẩy mạnh hoạt động tạo lập, xác lập, bảo vệ quyền và khai thác thương mại hiệu quả các tài sản trí tuệ được tạo ra trong hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ của các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Trường.

      Quy chế này được áp dụng cho tất cả tài sản trí tuệ đã được tạo ra bởi Trường Đại học Dược Hà Nội, cụ thể được tạo ra bởi:

  1. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Dược Hà Nội ban hành theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐTDHN ngày 19/02/2021;
  2. Công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trường, người bất kỳ ký hợp đồng lao động với Trường, bao gồm đội ngũ học thuật, nghiên cứu, kỹ thuật, hành chính và phụ trợ, bất kể toàn thời gian hay bán thời gian hoặc thời vụ tại Trường Đại học Dược Hà Nội (sau đây gọi tắt là Người lao động);
  3. Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đang theo học các hệ đào tạo tại Trường đại học Dược Hà Nội, người bất kỳ đăng ký một khóa học được phê duyệt tại Trường (sau đây gọi tắt là Người học);
  4. Thực tập sinh, cộng tác viên và các đối tượng khác đến làm việc, khảo sát và/hoặc hoạt động tại Trường, người bất kỳ không phải là người lao động hay người học của Trường mà tham gia công việc tại Trường, bao gồm cả giáo sư thỉnh giảng, giáo sư trợ giảng và liên kết, giáo viên, nghiên cứu viên, học giả và tình nguyện viên; và những người ký kết thỏa thuận tiếp nhận cộng tác viên với Trường (sau đây gọi chung là Cộng tác viên);
  5. Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước không thuộc khoản 1, 2, 3, 4 điều này có mối quan hệ với Trường Đại học Dược Hà Nội liên quan đến lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

        Nội dung chi tiết: Quy chế quản trị tài sản trí tuệ của Trường Đại học Dược Hà Nội


06-12-2022

273 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL