Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 - đợt 5 của Trường ĐHDHN (QĐ số 762/QĐ-DHN ngày 09/8/2023)

Tệp đính kèm:

762 QĐ-DHN Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 (đợt 5) của Trường ĐHD Hà Nội.pdf


09-08-2023

16 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL