Công khai dự toán ngân sách năm 2023 - đợt 1 của Trường ĐHDHN (QĐ số 30.QĐ-DHN ngày 10.01.2023)

Tệp đính kèm:

30QĐ-DHN Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 (đợt 1) của Trường ĐHD Hà Nội (ngày 10 tháng 01 năm 2023).pdf


10-01-2023

29 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL