Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 - đợt 6 của Trường ĐHDHN (QĐ số 1114/QĐ-DHN ngày 10/11/2023)

Tệp đính kèm:

1114QĐ-DHN Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 (đợt 6) của Trường ĐHD Hà Nội.pdf


10-11-2023

10 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL