Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 - đợt 3 của Trường ĐHDHN (QĐ số 503/QĐ-DHN ngày 30/05/2023)

Tệp đính kèm:

503QĐ-DHN Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 ( đợt 3 ) của Trường ĐHD HN.pdf


30-05-2023

14 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL