Các viên chức trong Khoa

Khoa khoa học cơ bản có 7 Bộ môn và 1 Tổ kỹ thuật viên, số lượng viên chức người lao động trong khoa là 39

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG
       
TT Họ và tên Chức danh Email
I BM Hoá Đại cương - Vô cơ
1 Lê Đình Quang Trưởng khoa/Trưởng Bộ môn quangld@hup.edu.vn
2 Nguyễn Phương Nhung Giảng viên nhungnp@hup.edu.vn
3 Trần Đình Nghĩa Giảng viên nghiatd@hup.edu.vn
4 Mai Xuân Bách Giảng viên bachmx@hup.edu.vn
5 Hoàng Thị Tuyết Nhung Giảng viên nhunghtt@hup.edu.vn
6 Nguyễn Thị Ngọc Hà Giảng viên hantn@hup.edu.vn
II BM Toán - Tin
7 Quách Thị Sen Phó Trưởng khoa/Trưởng Bộ môn senqt@hup.edu.vn
8 Trần Quang Tuyến Giảng viên tuyentq@hup.edu.vn
9 Phạm Thị Hồng Cẩm Giảng viên campth@hup.edu.vn
10 Phạm Đình Thắng Giảng viên thangpd@hup.edu.vn
11 Đỗ Thành Long Giảng viên longdt@hup.edu.vn
12 Hoàng Nguyên Phong Giảng viên hoangphong@hup.edu.vn
III BM Ngoại ngữ
13 Nguyễn Thị Thanh Vân Phó Trưởng khoa/Trưởng Bộ môn vanntt@hup.edu.vn
14 Nguyễn Vân Anh Giảng viên anhnv@hup.edu.vn
15 Trịnh Thị Thanh Xuân Giảng viên xuanttt@hup.edu.vn
16 Vũ Thị Nhung Giảng viên nhungvt@hup.edu.vn
17 Lê Tố Hương Giảng viên huonglt@hup.edu.vn
IV BM Vật lý
18 Nguyễn Đức Thiện Trưởng Bộ môn thiennd@hup.edu.vn
19 Trần Thị Huyền Giảng viên huyentt@hup.edu.vn
20 Nguyễn Anh Vũ Giảng viên vuna@hup.edu.vn
21 Lý Công Thành Giảng viên thanhlc@hup.edu.vn
22 Nguyễn Thị Hồng Đức Giảng viên ducnth@hup.edu.vn
V BM LL chính trị
23 Trần Thị Giang Thanh Trưởng Bộ môn thanhttg@hup.edu.vn
24 Lê Thị Thảo Giảng viên chính thaolt@hup.edu.vn
25 Lê Thị Lan Anh Giảng viên chính anhltl@hup.edu.vn
26 Vũ Thị Thảo Giảng viên thaovt@hup.edu.vn
27 Nguyễn Ngân Hà Giảng viên hann@hup.edu.vn
VI BM Giáo dục thể chất    
28 Trần Quang Long Trưởng Bộ môn longtq@hup.edu.vn
29 Đỗ Mạnh Dũng Giảng viên dungdm@hup.edu.vn
30 Vũ Tiến Thành Giảng viên thanhvt@hup.edu.vn
VII BM GDQP
31 Lưu Văn Quang Trưởng Bộ môn quanglv@hup.edu.vn
32 Vương Viết Hoàng Giảng viên hoangvv@hup.edu.vn
33 Phạm Chí Công Giảng viên congpc@hup.edu.vn
34 Nguyễn Trọng Đức Giảng viên ducnt@hup.edu.vn
VIII TỔ KTV
38 Vũ Thị Châm Tổ trưởng chamvt@hup.edu.vn
35 Nguyễn Nhật Tân Kỹ thuật viên tannn@hup.edu.vn
36 Nguyễn Đức Lượng Kỹ thuật viên luongnd@hup.edu.vn
37 Vũ Thị Huệ Kỹ thuật viên huevt@hup.edu.vn
39 Nguyễn Thị Thanh Tâm Kỹ thuật viên tamntt@hup.edu.vn


khcb - 01-08-2022

103 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL