Thông báo đề xuất nội dung hợp tác khoa học và công nghệ với Ucraina

​Theo công văn số 2715/BKHCN-HTQT ngày 16/8/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất nội dung hợp tác Khoa học và Công nghệ với Ucraina, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị nghiên cứu trực thuộc đề xuất nội dung hợp tác và gửi về Cục trước ngày 15/9/2017.
Nhà trường đề nghị giảng viên/nghiên cứu viên có đề xuất phù hợp gửi về phòng Quản lý khoa học trước 12h ngày 15/9/2017 để tổng hợp và gửi Cục Khoa học và Công nghệ.

​​ 959(   K2ĐT-NCKH) Đề xuất nội dung hợp tác khoa học và công nghệ với Ucraina.pdf959( K2ĐT-NCKH) Đề xuất nội dung hợp tác khoa học và công nghệ với Ucraina.pdf


12-09-2017

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL