Ban hành các Danh mục tạp chí có uy tín trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ thuật do Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia tài trợ

​Ngày 30/12/2021, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ đã ký Quyết định ban hành các DMTC cập nhật, cụ thể như sau: 
1. Danh mục tạp chí quốc tế gồm 7.116 tạp chí
2. Danh mục tạp chí ISI uy tín gồm 2.064 tạp chí
3. Danh mục tạp chí quốc gia có uy tín gồm 86 tạp chí


11-02-2022

40 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL