Phân công nhiệm vụ viên chức trong khoa

1. Trưởng khoa - PGS.TS Văn Thị Mỹ Huệ

- Phụ trách chung;

- Định hướng kế hoạch phát triển của Khoa;

- Phụ trách công tác tổ chức, KPI, đào tạo, bồi dưỡng;

- Định hướng học thuật, tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Trường;

- Phụ trách công tác đối ngoại;

- Phụ trách công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống;

- Phụ trách công tác kết nối phục vụ cộng đồng.

2. Phó trưởng khoa - PGS.TS Phan Thị Phương Dung

- Phụ trách công tác đào tạo, chương trình đào tạo, giảng dạy;

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

- Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng.

3. Phó trưởng khoa - PGS.TS Nguyễn Văn Hải

- Phụ trách công tác Khoa học công nghệ (KHCN);

- Phụ trách cơ sở vật chất;

- Phụ trách việc đề xuất bổ sung trang thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học của khoa;

- Phụ trách về an toàn vệ sinh lao động.

4. Giáo vụ đại học

Giáo vụ khoa là cầu nối giữa Nhà trường, Khoa với người học trong công tác quản lý đào tạo đại học.

 - Tham mưu cho Trưởng khoa triển khai kế hoạch dạy - học theo sự phân công của Nhà trường; lập thời khóa biểu chi tiết; nhận và thông báo lịch dạy - học cho người học và giảng viên; theo dõi tình hình thực hiện nề nếp, kế hoạch dạy và học, tiến độ giảng dạy, kế hoạch thực hành, thực tập, thực tế trong năm học cho người học;

- Giúp Trưởng khoa quản lý thống kê giờ giảng và các công việc liên quan đến thanh quyết toán các hoạt động dạy - học của khoa;

- Phối hợp với các phòng/ban chức năng để thực hiện các quy trình: ra đề thi, chấm thi, quản lý điểm thi; quản lý và đánh giá khóa luận; quản lý kết quả học tập, rèn luyện;

- Thực hiện công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ liên quan đến chương trình giáo dục, đề cương chi tiết, ngân hàng câu hỏi, đề thi, bài thi, điểm của người học... thuộc khoa quản lý.

5. Giáo vụ sau đại học

Giáo vụ khoa là cầu nối giữa Nhà trường, Khoa với người học trong công tác quản lý đào tạo sau đại học.

 - Tham mưu cho Trưởng khoa triển khai kế hoạch dạy - học theo sự phân công của Nhà trường; lập thời khóa biểu chi tiết; nhận và thông báo lịch dạy - học cho người học và giảng viên; theo dõi tình hình thực hiện nề nếp, kế hoạch dạy và học, tiến độ giảng dạy sau đại học.

- Giúp Trưởng khoa quản lý thống kê giờ giảng và các công việc liên quan đến thanh quyết toán các hoạt động dạy - học giảng dạy sau đại học của khoa;

- Phối hợp với các phòng/ban chức năng để thực hiện các quy trình: ra đề thi, chấm thi, quản lý điểm thi; quản lý và đánh giá luận văn, luận án, …; quản lý kết quả học tập sau đại học.

- Thực hiện công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ liên quan đến chương trình giáo dục, đề cương chi tiết, ngân hàng câu hỏi, đề thi, bài thi, điểm của người học sau đại học thuộc khoa quản lý.

6. Giáo tài khoa kiêm Hành chính Khoa

Là đầu mối liên hệ giữa Khoa và Phòng Cơ sở vật chất - Vật tư Trang thiết bị. Lập dự trù hóa chất, dụng cụ, trang thiết bị đảm bảo đầy đủ và kịp thời phục vụ thực tập và hoạt động của Khoa. Quản lý sử dụng và tổ chức bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị của Khoa. Tư vấn cho Trưởng Khoa về dự trù trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, giảng dạy của Khoa;

- Giúp lãnh đạo khoa điều hành, quản lý công tác hành chính, cơ sở vật chất của khoa;

- Giúp lãnh đạo khoa soạn thảo các văn bản về hoạt động của khoa; thông tin về hoạt động khoa;

- Tổ chức thực hiện các công việc hành chính, trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong Trường, trong khoa; tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ văn bản hành chính của Khoa; làm báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Trường;

- Giúp lãnh đạo khoa theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác và quy chế làm việc của viên chức, người lao động trong khoa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

7. Trợ lý giáo vụ bộ môn

Là đầu mối tại Bộ môn hỗ trợ công việc cho Trưởng bộ môn và Giáo vụ Khoa.

Quản lý điểm kiểm tra, điểm thi hết học phần các học phần do Bộ môn phụ trách. Bảo quản bài kiểm tra cũng như các tài liệu giáo vụ liên quan khác theo quy định của nhà trường. Trực tiếp lập kế hoạch phân công, chịu trách nhiệm theo dõi và báo cáo với lãnh đạo bộ môn về công tác giảng dạy các học phần được phân công dựa trên các nguyên tắc: đảm bảo chất lượng giảng dạy và hợp lý (về tất cả các tiêu chí: phù hợp với khả năng, kinh nghiệm của từng giảng viên, với tiến trình phân công giảng dạy của nhà trường, tỷ lệ giờ thanh toán trực tiếp, giờ không thanh toán trực tiếp trên tổng giờ chuẩn của từng giảng viên), tổ chức chấm bài kiểm tra định kỳ, các bài lượng giá các học phần do Bộ môn phụ trách theo quy định của nhà trường và quy trình chấm thi chung của Bộ môn. Giải đáp vấn đề thực tập lại, thực tập bù cho sinh viên. Giám sát việc thực hiện công tác coi thi hết học phần của các cán bộ của Bộ môn theo lịch phân công chung của Trường. Theo dõi và thống kê giờ giảng của Bộ môn và từng giảng viên trong Bộ môn.

8. Giảng viên

Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo kế hoạch được phân công của Khoa, bộ môn. Bao gồm: Giảng dạy học phần lý thuyết, thực hành, các môn học, học phần khác theo yêu cầu của nhà trường cho sinh viên các loại hình đào tạo. Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp của Khoa, bộ môn. Đề xuất và chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Tham gia coi thi, ra đề thi, kiểm tra, chấm bài kiểm tra, bài thi hết môn, hết học phần và tuyển sinh theo yêu cầu của Khoa, Nhà trường. Tham gia viết giáo trình phục vụ công tác đào tạo theo phân công của Khoa, bộ môn. Tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng và các công tác khác theo phân công cụ thể của Nhà trường và trưởng Khoa, trưởng bộ môn.

9. Kỹ thuật viên

Tham gia công tác chuẩn bị và phục vụ thực tập: chuẩn bị hóa chất và dụng cụ thực tập cho người học thuộc các loại hình đào tạo; hướng dẫn kỹ năng, thao tác cho người học trong quá trình thực hành; Bổ sung dụng cụ hóa chất cần thiết trong quá trình thực hành; phối hợp cùng các giảng viên theo dõi, uốn nắn thao tác cho người học. Có trách nhiệm chăm sóc, vệ sinh phòng thí nghiệm, bảo quản thiết bị, máy móc phòng thí nghiệm. Tham gia phục vụ nghiên cứu khoa học theo kế hoạch được phân công của Khoa, bộ môn. Tham gia coi thi hết môn, hết học phần và tuyển sinh. Tham gia các công tác khác theo phân công cụ thể của nhà trường và trưởng khoa.


29-11-2022

772 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL