Danh sách viên chức, người lao động hiện nay đang làm việc tại khoa

Nhân sự Khoa Công nghệ Hóa dược được hình thành trên cơ sở Quyết định số 483/QĐ-DHN của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội ký ngày 23/6/2022 về việc thành lập Khoa Công nghệ Hóa dược; Thông báo số 339/TB-DHN ngày 01/7/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội về việc Phê duyệt Danh sách giảng viên và nhân sự thực hiện nhiệm vụ Trưởng/Phụ trách bộ phận chuyên môn thuộc Khoa, Phòng của Trường sau tổ chức, sắp xếp lại; và Quyết định số 567/DHN-TCCB ngày 04 tháng 7 năm 2022 ban hành Danh sách giảng viên kiêm giảng (có hiệu lực từ 01 tháng 8 năm 2022). Khoa Công nghệ Hóa dược hiện nay có tổng số 31 viên chức/người lao động, trong đó có 24 giảng viên (23 GV cơ hữu, 01 GV hợp đồng) và 07 kỹ thuật viên. Khoa có 02 Giáo sư Tiến sĩ, 10 Phó giáo sư Tiến sĩ (02 Nhà giáo ưu tú), 08 Tiến sĩ, 04 Thạc sĩ và 07 Dược sĩ đại học.

TT Họ và tên Học hàm/ học vị
Chức danh/chức vụ Email
A GIẢNG VIÊN      

1

Đinh Thị Thanh Hải

PGS. TS. NGƯT

Giảng viên cao cấp

Phó hiệu trưởng

haidtt@hup.edu.vn

2

Văn Thị Mỹ Huệ

PGS. TS.

Giảng viên cao cấp

Trưởng khoa

huevtm@hup.edu.vn

3

Hoàng Thu Trang

ThS.

Giảng viên chính

tranght@hup.edu.vn

4

Bùi Thị Thanh Hà

TS.

Giảng viên

habtt@hup.edu.vn

5

Ngô Xuân Hoàng

ThS.

Giảng viên

hoang_nx@hup.edu.vn

6

Nguyễn Công Trường

TS.

Giảng viên

truongnc@hup.edu.vn

7

Vũ Trần Anh

PGS. TS.

Giảng viên cao cấp

anhvt@hup.edu.vn

8

Phan Thị Phương Dung

PGS. TS.

Giảng viên cao cấp

Phó trưởng khoa

dungptp@hup.edu.vn

9

Nguyễn Hải Nam

GS. TS.

Giảng viên cao cấp

Hiệu trưởng

namnh@hup.edu.vn

10

Đào Thị Kim Oanh

PGS. TS.

Giảng viên cao cấp

oanhdtk@hup.edu.vn

11

Trần Phương Thảo

PGS. TS.

Giảng viên cao cấp

thaotp@hup.edu.vn

12

Nguyễn Thị Thuận

PGS. TS.

Giảng viên cao cấp

thuannt@hup.edu.vn

13

Đỗ Thị Thanh Thủy

TS.

Giảng viên chính

dothithanhthuy@hup.edu.vn

14

Đỗ Thị Mai Dung

TS.

Giảng viên

dungdtm@hup.edu.vn

15

Nguyễn Tường Vy

PGS. TS.

Giảng viên cao cấp

vynt@hup.edu.vn

16

Phạm Thế Hải

PGS. TS.

Giảng viên cao cấp

haipt@hup.edu.vn

17

Trần Thị Lan Hương

ThS.

Giảng viên

huongttl@hup.edu.vn

18

Dương Tiến Anh

TS.

Giảng viên

anhdt@hup.edu.vn

19

Nguyễn Đình Luyện

GS. TS. NGƯT

Giảng viên cao cấp

luyennd@hup.edu.vn

20

Nguyễn Văn Hải

PGS. TS.

Giảng viên cao cấp

Phó trưởng khoa

hainv@hup.edu.vn

21

Đào Nguyệt Sương Huyền

TS.

Giảng viên chính

huyendns@hup.edu.vn

22

Bùi Thị Thúy Luyện

TS.

Giảng viên

luyenbt@hup.edu.vn

23

Trần Trọng Biên

ThS.

Giảng viên

bientt@hup.edu.vn

24

Nguyễn Văn Giang

TS.

Giảng viên chính

giangnv@hup.edu.vn

B

KỸ THUẬT VIÊN

     

1

Phạm Thị Hoa

Dược sĩ

Kỹ thuật viên chính dược

hoapt@hup.edu.vn

2

Nguyễn Thị Ngọc Hồi

Dược sĩ

Kỹ thuật viên chính dược

hointn@hup.edu.vn

3

Trần Quốc Trung

Dược sĩ

Kỹ thuật viên chính dược

trungtq@hup.edu.vn

4

Đỗ Thị Mai Hương

Dược sĩ

Kỹ thuật viên chính dược

huongdtm@hup.edu.vn

5

Nguyễn Thị Thanh

Dược sĩ

Kỹ thuật viên chính dược

thanhnt@hup.edu.vn

6

Nguyễn Thị Thanh Hường

Dược sĩ

Kỹ thuật viên chính dược

huongntt@hup.edu.vn

7

Từ Thị Thu Trang

Dược sĩ

Kỹ thuật viên chính dược

trangttt@hup.edu.vn


CNHD - 30-11-2022

77 4 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL